Wyszukaj informacje o pojeździe

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego regulaminu oraz polityki prywatności.

regulamin & polityka prywatności

Regulacje prawne serwisu SprawdzAuto.info

1. Wstęp

Niniejszy dokument stanowi Regulamin serwisu SprawdzAuto.info, określający ogólne warunki i zasady korzystania z serwisu SprawdzAuto.info znajdującego się pod adresem elektronicznym www.SprawdzAuto.info.
Aby móc korzystać z serwisu SprawdzAuto.info należy posiadać urządzenie wyposażone w przeglądarkę internetową oraz połączenie z Internetem.
Podstawami prawnymi dla tego dokumentu są w szczególności:

1. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144 poz. 104);
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101 poz. 926);
3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r., nr 15 poz. 93 z późniejszymi zmianami);

Administratorem danych osobowych Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie SprawdzAuto.info, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101 poz. 926) jest - Samael Spółka z o.o.

2. Definicje

Na potrzeby niniejszego dokumentu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje:

1. Właściciel serwisu - Samael Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowie, pod adresem ul. Czarna  Droga 84, 33-101 Tarnów, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000503734, o numerze REGON 123072381, o numerze NIP 993-065-42-55, o w pełni opłacony kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł;
2. Administrator serwisu - Właściciel serwisu oraz osoby wyznaczone przez właściciela serwisu, odpowiedzialne za prowadzenie serwisu SprawdzAuto.info oraz wsparcie techniczne;
3. Serwis, Serwis internetowy - Serwis internetowy SprawdzAuto.info znajdujący się pod adresem www.SprawdzAuto.info, prowadzony i będący własnością Właściciela serwisu;
4. Użytkownik - osoba fizyczna, korzystająca z serwisu SprawdzAuto.info;
5. Użytkownik zarejestrowany - osoba fizyczna lub osoba prawna która podpisała umowę na dostarczanie danych poglądowych do Serwisu.
6. Umowa - umowa o świadczenie Usług zawierana między Właścicielem serwisu, a Użytkownikiem zarejestrowanym poprzez akceptację niniejszego regulaminu.
7. Dane poglądowe - zestaw treści i plików prezentujących obecne cechy pojazdu. Dane poglądowe to między innymi przebieg pojazdu, cena ogłoszenia, zdjęcia prezentujące stan pojazdu, jak również oceny wyrażane skalarnie (od 1 do 5) i opinie (wyrażane słownie) na jego temat.
8. Dane osobowe - zbiór danych Użytkownika o charakterze osobowym, przetwarzanych przez Właściciela Serwisu w celu umożliwienia Autoryzacji i pełnego dostępu do funkcjonalności konta.
9. Pojazd – pojazd mechaniczny posiadający Numer VIN wskazany przez Usługobiorcę.
10 . Numer VIN – unikalny numer identyfikacyjny właściwy dla danego pojazdu mechanicznego, składający się z maksymalnie 17 znaków (liter i cyfr). VIN to skrót od "Vehicle Identification Number" co oznacza Numer Identyfikacyjny Pojazdu.
11. Biuletyn informacyjny, Newsletter - wiadomość elektroniczona przesłana drogą mailową na adres podany przez Użytkownika której treścią główną jest informacja na temat pojazdu lub pojazdów wybranych jako obserwowane. Wiadomość nadawana nie częściej jak raz w tygodniu, tylko jeśli informacje na temat pojazdu zostały uzupełnione.

3. Warunki ogólne korzystania z serwisu SprawdzAuto.info

 1. Korzystanie z serwisu jest całkowicie bezpłatne, a wszystkie darowizny są wykonywane dobrowolnie przez Użytkownika Serwisu.
 2. Serwis nie pobiera opłat od Użytkowników - tyczy się to zarówno przeglądania danych tu zgromadzonych jak i wiadomości od nas wysłanych na adresy email z biuletynów informacyjnych..
 3. Jako Użytkownik możliwe jest:
  1. Przeglądanie i wyszukiwania danych zawartych w serwisie;
  2. Udostępnianie odnośników serwisu za pomocą poczty elektronicznej (tzw. polecenie) oraz środków (portali) społecznościowych – takich jak Facebook, Tweeter, Google+ i innych;
  3. Czynne uzupełnianie bazy danych, w tym:
   1. Dodawania opinii słownych na temat pojazdów;
   2. Dodawanie ocen w skali o 1 do 5 na temat pojazdów;
   3. Dodawanie zdjęć poglądowych pojazdów;
   4. Aktualizowanie przebiegów pojazdów;
   5. Aktualizowanie odnośników do aktualnych ogłoszeń pojazdów;
   6. Aktualizowanie cen pozyskanych z ogłoszenia lub z innego wiarygodnego źródła;
 4. Gromadzone dane oraz Polityka prywatności
  1. Dane gromadzone w serwisie mają charakter jedynie pomocniczy i nie powinien stanowić jedynej podstawy decyzji o zawarciu albo nie zawarciu umowy kupna-sprzedaży Pojazdu. Niezależnie od posiadanych lub też nie wątpliwości Właściciel serwisu zaleca weryfikować pozyskane w tym seriwsie dane z odpowiednimi organami państwa lub osobami trzecimi udzielającymi pomocy w tym zakresie.
  2. Rola serwisu nie powinna stanowić podstawy do zawarcia lub odrzucenia umowy kupna-sprzedaży pojazdu.
  3. Użytkownik korzystający z serwisu przyjmuje do informacji jako fakt, że serwis gromadzi dane z wielu źródeł - w tym od innych użytkowników - gdzie poprzez ich ilość może dochodzić do powielania informacji zarówno prawidłowych jak i błędnych
  4. Serwis połączony jest z systemami:
   1. Google Analitics - szczegółowe statystyki odwiedzin;
   2. Alexa Rating - ranking stron internetowych, gdzie właścicielem jest Amazon;
  5. Systemy wymienione w punkcie pierwszym tego paragrafu mogą gromadzić dane na temat Użytkowników korzystających z serwisu.
  6. Sam serwis SprawdzAuto.info nie gromadzi żadnych danych osobowych od użytkowników w sposób automatyczny;
  7. Serwis przewiduje możliwość przechowywania adresów poczty elektronicznej email na potrzeby biuletynu informacyjnego;
  8. Serwis SprawdzAuto.info zautomatyzował proces dodawania numerów identyfikacji pojazdów VIN poprzez automatyczne dodawanie wyszukiwanego przez użytkownika numeru jeśli takowy nie widnieje w bazie danych serwisu. Jednocześnie oświadcza się, że nie są pobierane żadne dodatkowe dane od użytkownika wyszukującego - jest to proces anonimowy;
 5. Obostrzenia dotyczące wprowadzonych danych
  1. Moderacja treści - następuje w przypadku wykrycia przez Administratora serwisu treści:
   1. Niezgodnych z zakładanymi dla tego serwisu, w tym:
    1. Reklam;
    2. Materiałów chronionych prawem autorskim, chyba że dysponuje prawami do niego lub zamieszczenie tych materiałów nie stanowi naruszenia praw autorskich;
    3. Szerzenie błędnych opinii wprowadzających w błąd użytkowników, przez co zmniejszających wartość faktyczną danych prezentowanych przez Serwis;
    4. Szerzenie oszczerstw;
    5. Szerzenie treści obraźliwych, fałszywych, niedokładnych, wulgarnych, obscenicznych, wzmagających nienawiść, zastraszających, profanujących wartości, gróźb;
    6. Szerzenie treści ingerujących w czyjąś prywatność lub łamiących obowiązujące prawo;
  2. Serwis niniejszym dokumentem informuje, iż dane dodawane przez Użytkowników Serwisu są dodawane dobrowolnie, oraz, że dane te są dodawane dożywotnio - to jest do czasu zamknięcia serwisu SprawdzAuto.info;
 6. Dodawanie pojazdów do bazy danych Serwisu
  1. Procedura dodania nowego pojazdu została uproszczona do wprowadzenia numeru VIN do wyszukiwarki, po czym należy kliknąć przycisk "Szukaj" lub kliknąć przycisk "Enter" (w przypadku komputerów Apple: "Return"). Numer VIN nie widniejący w bazie danych zostanie automatycznie dodany do niej.
  2. Dodawanie lub aktualizowanie przebiegu pojazdu:
   1. Przejść do wątku dotyczącego wybranego Numeru VIN;
   2. Wybranie z menu pomocniczego odnośnika "Aktualizuj przebieg";
   3. Po przekierowaniu do podstrony z formularzem należy wprowadzić prawdziwy przebieg oraz wybrać jednostkę miary (kilometry lub mile);
   4. Kliknąć przycisk "Aktualizuj" lub przycisk na klawiaturze "Enter" ("Return": w przypadku komputerów Apple);
  3. Dodawanie nazwy pojazdu:
   1. Przejść do wątku dotyczącego wybranego Numeru VIN;
   2. Wybranie z menu pomocniczego odnośnika "Zaktualizuj nazwę pojazdu";
   3. Po przekierowaniu do podstrony z formularzem należy wprowadzić prawdziwy przebieg oraz wybrać jednostkę miary (kilometry lub mile);
   4. Kliknąć przycisk "Aktualizuj" lub przycisk na klawiaturze "Enter" ("Return": w przypadku komputerów Apple);
  4. Dodawanie lub aktualizowanie ceny pojazdu:
   1. Przejść do wątku dotyczącego wybranego Numeru VIN;
   2. Wybranie z menu pomocniczego odnośnika "Aktualizuj cenę";
   3. Po przekierowaniu do podstrony z formularzem należy wprowadzić prawdziwą cenę oraz wybrać stosowną walutę - domyślną jest Polski Złoty (PLN);
   4. Kliknąć przycisk "Aktualizuj" lub przycisk na klawiaturze "Enter" ("Return": w przypadku komputerów Apple);
  5. Dodawanie lub aktualizowanie linku do ogłoszenia pojazdu:
   1. Przejść do wątku dotyczącego wybranego Numeru VIN;
   2. Wybranie z menu pomocniczego odnośnika "Aktualizuj link";
   3. Po przekierowaniu do podstrony z formularzem należy wprowadzić prawdziwy link;
   4. Kliknąć przycisk "Aktualizuj" lub przycisk na klawiaturze "Enter" ("Return": w przypadku komputerów Apple);
  6. Dodawanie opinii na temat pojazdu:
   1. Przejść do wątku dotyczącego wybranego Numeru VIN;
   2. Wybranie z menu pomocniczego odnośnika "Wypowiedz się";
   3. Po przekierowaniu do podstrony z formularzem należy wypowiedzieć się w sposób możliwie obiektywny, określający rzeczywisty stan pojazdu jego ewentualne problemy i niezgodności z opisem z ogłoszenia. Należy przy tym zachować kulturę osobistą i nie przekraczać norm zachowania przyjętych za grzeczne. Wypowiedź ma być skierowana na temat pojazdu a nie właściciela lub sprzedajacego;
   4. Kliknąć przycisk "Publikuj";
  7. Dodanie oceny skalarnej pojazdu:
   1. Przejść do wątku dotyczącego wybranego Numeru VIN;
   2. Wybranie z menu pomocniczego odpowiedniej kategorii;
   3. Kliknięcie w jedną z pięciu gwiazdek określających ocenę, gdzie:
    1. Gwiazdki pierwsza i druga od strony lewej określają niezadowolenie - ocenę negatywną;
    2. Gwiazdki pierwsza i druga od strony prawej określają zadowolenie - ocenę pozytywną;
   4. Po kliknięciu serwis doda ocenę i odświeży stronę wątku;
  8. Dodanie zdjęć poglądowych pojazdu:
   1. Przejść do wątku dotyczącego wybranego Numeru VIN;
   2. Wybranie z menu pomocniczego odnośnika "Dodaj nowe fotografie";
   3. Po przekierowaniu do podstrony z formularzem należy kliknąć przycisk "Wybierz plik" i zaznaczyć zdjęcia dotyczące pojazdu w którym to wątku są dodawane zdjęcia;
   4. Warunki uzupełniające:
    1. Zdjęcia muszą przedstawiać stan rzeczywisty obecny lub przeszły wybranego pojazdu;
    2. Zdjęcia powinny być ostre, wyraźne i prezentujące jego stan w sposób który nie pozostawia miejsca na zbędne spekulacje,
    3. Rozmiar pojedynczego zdjęcia nie może przekroczyć 10MB (wielkość wejściowa);
   5. Kliknąć przycisk "Dodaj zdjęcia ";
 7. W chwili publikacji Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że dane publikowane są zgodnie ze stanem faktycznym oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a ich publikacja nie narusza niniejszego Regulaminu, praw i interesów serwisu SprawdzAuto.info oraz praw i interesów osób trzecich. Tyczy się to też praw autorskich.
 8. Serwis SprawdzAuto.info nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Użytkownika Serwisu, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.
 9. Publikując dane i zdjęcia pojazdu na łamach Serwisu Użytkownik zgadza się na dodanie tych danych do bazy danych serwisu oraz ich dożywotnie przechowywanie i udostępnianie przez serwis SprawdzAuto.info. Powyższa zgoda nie ulega przedawnieniu oraz przerwaniu, chyba że Użytkownik naruszył prawa obowiązujące w nieniejszym serwisie.
 10. Użytkownik niniejszym, zgadza się również na przetłumaczenie swojej publikacji na język obcy na potrzeby tworzonej bazy międzynarodowej na warunkach równych warunkom regulowanym tym dokumentem.
 11. Odpowiedzialność treści publikowanych
  1. Wymagania dotyczące treści publikowanych oraz treści zakazane:
   1. Regulamin wyznacza normy i regulacje określone dla możliwych czynności.
   2. Nie stosowanie się do opisywanych tu wymagań i obostrzeń może spowodować moderację lub usunięcie wypowiedzi;
   3. Dane publikowane na łamach Serwisu publikowane są na prawach cytatu.
   4. Dane, w szczególności treści pisane i zdjęcia, publikowane na łamach Serwisu SprawdzAuto.info nie mogą zawierać fałszu, oskarżeń, oszczerstw, wulgaryzmów, elementów naruszających lub łamiących prawo Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej, w szczególności praw autorskich. Nie mogą również odnosić się, zawierać lub propagować elementów pornografii, alkoholu, narkotyków lub innych używek, przyczyniających się do łamania prawa, obrażających inne narodowości, religie, rasy ludzkie,  jak również obrażające osoby publiczne lub zawierające informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby.
   5. Dane tu publikowane nie mogą również być pośrednimi lub bezpośrednimi atakami na osoby trzecie, w tym Użytkowników, Administratorów Serwisu oraz Właścicieli Serwisu, nie mogą posiadać odnośników do stron internetowych naruszających prawo lub dobre obyczaje, zwierać dane osobowe, teleadresowe lub adresy poczty elektronicznej email – inaczej jak przez korespondencję i gdy są one podawane bez zgody podmiotu którego dotyczą.
   6. Serwis SprawdzAuto.info dzierżawi miejsca reklamowe poprzez system zewnętrzne oraz indywidualną reklamę wykupywaną przez reklamodawców, tym samym nie zezwala w inny sposób publikować treści o charakterze komercyjnym lub reklamowym w przypadkach gdy Użytkownik nie otrzymał zgody lub gdy nie podpisał z Właścicielem Serwisu umowy oraz nie uiścił opłaty za ustalone ramy czasowe lub wyznaczone ilości kliknięć lub/i oglądnięć.
  2. Działania dla treści łamiących regulamin serwisu SprawdzAuto.info, a w szczególności prawa autorskie
   1. Serwis SprawdzAuto.info zastrzega sobie prawo do edycji oraz usuwania elementów łamiących regulacje prawne wyznaczone niniejszym dokumentem.
   2. Serwis SprawdzAuto.info pragnie poinformować, iż dokłada wszelkich starań aby treści publikowane na łamach tego Serwisu były odzwierciedleniem rzeczywistości oraz aby żadne tu publikowane dane nie łamały regulaminu, praw obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polski oraz Unii Europejskiej w szczególności praw autorskich. Niemniej jednak nasze zasoby sprawdzania i redagowania informacji są ograniczone;
   3. Działaniem serwisu w przypadku naruszenia któregokolwiek z elementów regulaminu jest usunięcie zdjęć lub treści do których Użytkownik nie posiadał praw;
   4. Serwis SprawdzAuto.info wyraźnie informuje w tym Regulaminie o odpowiedzialności jaka jest dana każdemu Użytkownikowi, który czynnie działa w ramach tego Serwisu i oświadcza co następuje: W sytuacji gdy zostanie naruszone lub złamane prawo obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polski lub Unii Europejskiej dołoży wszelkich możliwych starań aby, bez względu na chęć współpracy Użytkownika który dokonał owego naruszenia lub złamania, w przypadku zdjęć, usunąć materiały które naruszają prawa autorskie, zaś w przypadku treści, zredagować lub usunąć elementy naruszające lub łamiące powyższe prawa. Jednocześnie informujemy, że nie poczuwamy się do odpowiedzialności za naruszenia dokonane przez Użytkowników i nie wyrażamy zgody na uiszczenie opłat wyrównawczych ani żadnych innych. Serwis powstał i działa w myśl filozofii wzajemnego pomagania oraz edukacji, i oczekuje od każdego z użytkowników kultury, rzetelności swoich wypowiedzi oraz legalności i podstaw prawnych do danych tu publikowanych.

4. Prace autonomiczne

 1. Właściciel serwisu dokonuje wszystkich możliwych starań aby Serwis posiadał możliwie aktualne i rzetelnie treści. Dlatego w myśl tej zasady został stworzony autorski algorytm którego zadaniem jest przeszukiwanie dostępnych nieodpłatnie treści zgromadzonych w internecie w poszukiwaniu informacji na temat dodanych do serwisu pojazdów na podstawie numerów VIN.
 2. Serwis niniejszym oświadcza, że dane te przed opublikowaniem, są gromadzone na oddzielnych maszynach typu storage w sieci prywatnej w celu weryfikacji treści, ich rzetelności, trafności oraz zgodności numerowej VIN.
 3. Dane pozyskiwane w ten sposób dzielą się na trzy kategorie: informacje, statystyki oraz pliki.
  1. Informacje - to wszelkiego rodzaju dane udostępniane w sieci na temat danego pojazdu. Między innymi są to przebieg, stan pojazdu, cena z ogłoszenia, dokonana szkoda, podsumowanie przeglądu technicznego czy też dane dostarczone z dekoderów zewnętrznych numerów VIN.
  2. Statystyki - to między innymi: Dane o wersjach nadwozia, dostępnych silnikach oraz ich osiągach, zestawienie zalet i wad modelu oraz statystyczne ceny i przebiegi dla danego modelu i rocznika, pozyskiwane ze źródeł lokalnych (serwisy polskie), europejskich oraz globalnych.
  3. Pliki - są to zdjęcia, filmy oraz pliki PDF które zawierają dane poglądowe na temat pojazdu oznaczonego przez numer VIN.
 4. Algorytm w trakcie przeszukiwania może rozszerzyć swoje poszukiwania o tak zwane wątki marginalne - w zależności od posiadanych wolnych zasobów dokonywane jest to w czasie rzeczywistym lub zapisywane do listy oczekujących - co oznacza zapisywanie do bazy odnalezionych przy okazji numerów VIN oraz danych na temat tych pojazdów. Algoryt steruje tym procesem automatycznie, niezależnie od administratora, jednak sam proces weryfikacji oraz ostatecznie publikacji danych pozostaje bez zmian względem poszukiwań podstawowych.
 5. Właściciel serwisu pragnie w tym miejscu poinformować, że nie poczuwa się do odpowiedzialności za naruszenia dokonane przez Algorytm i nie wyrażamy zgody na uiszczenie opłat wyrównawczych ani żadnych innych. Możliwe jest, poprzez oficjalne zgłoszenie takiego wnisku do Administratora serwisu, moderacja lub usunięcie danych które łamią regulacje prawne tego serwisu, kodeks prawny Rzeczypospolitej Polski lub Unii Europejskiej.

5. Pozostałe ustalenia oraz Postanowienia końcowe

 1. Kopiowanie lub rozpowszechnianie danych zawartych w Serwisie
  1. Serwis SprawdzAuto.info nie wyraża zgody na pobieranie, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie danych tu publikowanych.
  2. Jedynym odstępstwem dla Użytkowników Serwisu oraz podmiotów trzecich jest publikowanie odnośników do serwisu w formie oryginalnej (link bezpośredni) i skróconej (link pośredni) oraz poprzez odnośniki wirtualne do portali społecznościowych.
  3. Serwis SprawdzAuto.info zastrzega sobie prawo do wszczęcia postępowania mającego na celu usunięcie wykrytego rozpowszechnienia tutaj publikowanych danych, które zostały pobrane bez zgody Administratora Serwisu oraz Autora publikacji.
  4. W skrajnych sytuacjach Serwis SprawdzAuto.info zastrzega sobie możliwość wejścia na drogę postępowania sądowego mającego na celu usunięcie danych publikowanych nielegalnie oraz zadośćuczynienie Serwisu w postaci pieniężnej, w kwocie ustalanej indywidualnie dla każdego zagadnienia z osobna, do której wliczone zostaną koszty porady prawnej oraz reprezentacji na rozprawach i posiedzeniach przez Mecenasa Reprezentującego Serwis oraz Właścicieli Serwisu.
 2. Wynagrodzenie i rekompensaty za publikowane treści i dane
  1. Serwis SprawdzAuto.info informuje, że nie będzie płacić za wystawiane tu treści oraz dane.
  2. Dane tu publikowane są dodawane dobrowolnie przez Użytkowników, co potwierdzone jest wymaganiem zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu.
  3. Zgodnie z zastrzeżeniem regulującym fakt dożywotniego zachowania określonych danych i treści na łamach Serwisu SprawdzAuto.info, oświadcza się, że nie przewiduje się wypłacania rekompensat ani wynagrodzeń w zamian za pozostawienie tych danych w bazie danych serwisu.
  4. W chwili publikacji tych danych i treści Użytkownik musiał potwierdzić fakt zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu, a zatem akceptacji takiego warunku.
 3. Konkursy i akcje marketingowe
  1. Serwis SprawdzAuto.info zastrzega sobie prawo do tworzenia w przyszłości Konkursów i Akcji Marketingowych na potrzeby zwiększenia ruchu, obrotów oraz przychodów z reklam.
  2. Nie określa niniejszym regulaminem sponsorów, stawek, nagród, wymagań ani typów prowadzonych akcji, a jedynie zapewnia sobie prawo do takowych działań.
 4. Postanowienia końcowe
  1. Właścicielowi Serwisu SprawdzAuto.info przysługuje prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
  2. Informacja prezentująca zmiany Regulacyjne będzie prezentowana użytkownikom za pomocą strony firmowej znajdującej się w serwis Twitter.
  3. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Regulaminu jest z jakichkolwiek powodów, w części lub w całości, dotknięte sankcją nieważności, Właściciel Serwisu SprawdzAuto.info zobowiązuje się do dokonania takich zmian jego treści, by nieważność ową usunąć.
  4. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych jego postanowień.
  5. Niniejszy dokument stanowi podstawę prawną Serwisu SprawdzAuto.info regulującą prawa i obowiązki leżące po stronie Użytkownika oraz Administratora serwisu.
  6. Ewentualne spory mogące powstać w związku ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne.
  7. Dla wszystkich nie opisanych tu zagadnień zastosowanie ma obowiązujący na terytorium Rzeczypospolitej Polski Kodek Prawa Cywilnego.
  8. Wszystkie wykorzystane na łamach Serwisu SprawdzAuto.info znaki towarowe lub nazwy należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
  9. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą publikacji na łamach serwisu SprawdzAuto.info